Царството на Пиринския чай!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС КАТУНЦИ“

Държавно горско стопанство „Катунци” е основано през 1941 г.

Разположено е по югозападните склонове на Пирин и северните склонове на планината Славянка.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в широк диапазон от 147 до 2100 м при връх Ореляк.

Цялата територия на стопанството попада във водосбора на река Пиринска Бистрица.

Общата площ на държавните горски територии е 28 005 ха, като 96% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 63%.

Преобладават широколистните гори от бук и зимен дъб.

От иглолистните най-разпространени са белият и черният бор, смърчът и елата.

По високите части се появява бялата мура, а в Славянка – балканският субендемит черна мура, балканският ендемит Борисова ела и интересната форма на черния бор – петродан.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 23 524 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Златолистки поток“ с площ 20 дка и „Нушков чарк“ – 20 дка.

В ТП „ДГС Катунци“ са обособени 8 държавни Slavyanka Mountain дивечовъдни участъка: „Кукленска чешма“, „Кози дол“, „Студената вода“, „Пещерата“, „Говедарника – езерото“, „Блатата“, „Бялата река“ и „Бельовска река – Църквище“ с обща площ 16 063 ха.

Представители на фауната са сърната, дивата свиня, заекът, кафявата мечка, вълкът, чакалът, лисицата и дивата котка.

При птиците най-често срещани са глухарът, гривякът, гургулицата, полската яребица, кекликът и пъдпъдъкът.

Сред горите на ТП „ДГС Катунци“ се намират хижите „Малина“ и „Извора“, както и ваканционно селище „Бяла река“, в които има добри условия за отдих, а и са отправни точки за преходи към съседните защитени територии.

На север стопанството граничи с Национален парк „Пирин“.

В южната част се намира резерватът „Али ботуш“ и буферната му зона в защитената местност Славянка, създадени с цел опазването на вековни гори от черна мура. 

На територията на ДГС „Катунци“ е лобното място на революционера Яне Сандански, убит на 22 април 1915 г. в местността Блатата (с. Пирин), където днес се издига скромен паметник.

В близост до с. Златолист се намира манастирският комплекс „Св. Георги“.

Едноименният храм е изграден през 1857 г., а през 90-те години на ХХ в. е реставриран.

Тук е живяла ясновидката и лечителка Преподобна Стойна (1883–1933).

Дворът на манастира, обграден с масивен зид, е приютил гроба на пророчицата.

В комплекса се извисява огромен чинар на възраст около 1300 години, висок приблизително 30 м и с обиколка на дънера 6 м.  

Адрес: с. Катунци 2830, Област Благоевград

тел.: 07438 / 21 31

dgskatunci@abv.bg

https://dgs-katuntsi.uzdp.bg

Виж още