Царството на Пиринския чай!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС КАТУНЦИ“

Държавно горско стопанство „Катунци” е основано през 1941 г.

Разположено е по югозападните склонове на Пирин и северните склонове на планината Славянка.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в широк диапазон от 147 до 2100 м при връх Ореляк.

Цялата територия на стопанството попада във водосбора на река Пиринска Бистрица.

Общата площ на държавните горски територии е 28 005 ха, като 96% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 63%.

Преобладават широколистните гори от бук и зимен дъб.

От иглолистните най-разпространени са белият и черният бор, смърчът и елата.

По високите части се появява бялата мура, а в Славянка – балканският субендемит черна мура, балканският ендемит Борисова ела и интересната форма на черния бор – петродан.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 23 524 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Златолистки поток“ с площ 20 дка и „Нушков чарк“ – 20 дка.

В ТП „ДГС Катунци“ са обособени 8 държавни Slavyanka Mountain дивечовъдни участъка: „Кукленска чешма“, „Кози дол“, „Студената вода“, „Пещерата“, „Говедарника – езерото“, „Блатата“, „Бялата река“ и „Бельовска река – Църквище“ с обща площ 16 063 ха.

Представители на фауната са сърната, дивата свиня, заекът, кафявата мечка, вълкът, чакалът, лисицата и дивата котка.

При птиците най-често срещани са глухарът, гривякът, гургулицата, полската яребица, кекликът и пъдпъдъкът.

Сред горите на ТП „ДГС Катунци“ се намират хижите „Малина“ и „Извора“, както и ваканционно селище „Бяла река“, в които има добри условия за отдих, а и са отправни точки за преходи към съседните защитени територии.

На север стопанството граничи с Национален парк „Пирин“.

В южната част се намира резерватът „Али ботуш“ и буферната му зона в защитената местност Славянка, създадени с цел опазването на вековни гори от черна мура. 

На територията на ДГС „Катунци“ е лобното място на революционера Яне Сандански, убит на 22 април 1915 г. в местността Блатата (с. Пирин), където днес се издига скромен паметник.

В близост до с. Златолист се намира манастирският комплекс „Св. Георги“.

Едноименният храм е изграден през 1857 г., а през 90-те години на ХХ в. е реставриран.

Тук е живяла ясновидката и лечителка Преподобна Стойна (1883–1933).

Дворът на манастира, обграден с масивен зид, е приютил гроба на пророчицата.

В комплекса се извисява огромен чинар на възраст около 1300 години, висок приблизително 30 м и с обиколка на дънера 6 м.  

Адрес: с. Катунци 2830, Област Благоевград

тел.: 07438 / 21 31

dgskatunci@abv.bg

https://dgs-katuntsi.uzdp.bg

Виж още