Царството на Пиринския чай!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2020г.
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДГС Катунци
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Катунци за 2017г.