Царството на Пиринския чай!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС КАТУНЦИ“
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС КАТУНЦИ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС КАТУНЦИ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС КАТУНЦИ”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС КАТУНЦИ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС КАТУНЦИ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ”
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС КАТУНЦИ“ през 2022 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Катунци - 2022 г.
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е планирано ползване през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения Мониторинг, проведен в ТП ДГС Катунци през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Оценка на социалното въздействие
Информация за предвиденото ползване през 2021г. в ТП ДГС Катунци
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг през 2020г. в ТП ДГС Катунци(Autosaved)
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Катунци"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС КАТУНЦИ“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Катунци
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Катунци
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС КАТУНЦИ“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Катунци
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС КАТУНЦИ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Катунци срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности