Царството на Пиринския чай!

Съобщения до медиите

Във връзка с осигуряване дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2019/2020г. информираме Ви, че ТП „ДГС Катунци“ предлага два варианта за закупуване на дърва за огрев:  Във връзка с осигуряване дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2019/2020г. информираме Ви, че ТП „ДГС Катунци“ предлага два варианта за закупуване на дърва за огрев: 1.    Продажба на дърва за огрев на физически лица от склад; 2.    Продажба на дърва за огрев на физически лица на корен; От склад: Ø  В землището на с. Черешница, в местността „Лопово“ се намира промишлен обект №1819, включващ подотдел 523/т за директна продажба на добита дървесина на склад за физически лица без право на препродажба. Ø  В землището на с. Ковачево, в местността „Кукла“ се намира промишлен обект №1919, включващ подотдели 516/г и 516/д за директна продажба на добита дървесина на склад за физически лица без право на препродажба. Ø  В землището на с. Пирин, в местността „Конярски рид“ се намира промишлен обект №1901, включващ подотдел 60/в за директна продажба на добита дървесина на склад за физически лица без право на препродажба. Всички жители на Община Сандански, в териториалния обхват на ТП „ДГС Катунци“,  които желаят да си закупят дърва за огрев могат да го направят като си подадат заявление за закупуване в административната сграда на стопанството (деловодството – ет. 2) в с. Катунци, ул. Асен Лагадинов №17. Цената на дървата за огрев от бук на пространствен куб. метър на временен горски склад по ценоразпис е в размер на 50.82 лева с включено ДДС. Осигуряването на транспорт както и заплащането му е за сметка на купувача. На корен: Във връзка с чл. 71, ал. 6, чл. 71, ал. 2, т. 1 „б“ и чл. 71, ал. 8 и ал. 9 от НУРВИДГТ и по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите Ви уведомяваме, че за Община Сандански е определен следния обем куб. метра дървесина по категории, която ще се предлага през 2019 година на физически лица за лична употреба без право на продажба.     Забележка: Купувачът САМ добива и транспортира дървата за огрев! Количествата и цените на дървата за огрев са за ПРОСТРАНСТВЕН (М³) без включен ДДС. На базата на утвърдения лимит е необходимо същият да бъде разпределен по населени места, като в срок до 23.08.2019 година е необходимо да представите списъците на физическите лица, които ще закупуват дървесина от горските територии – държавна собственост по населени места. Обръщаме Ви внимание, че в списъците могат да се включват лица с постоянен адрес в съответната община, като се вписват трите имена и постоянния адрес само на един член на домакинство и количеството дървесина, което има право да закупи на базата на утвърдения Ви лимит. Горното за Ваше сведение.