Царството на Пиринския чай!

За Нас

Държавно горско стопанство „Катунци” е основано през 1941 г.

Разположено е по югозападните склонове на Пирин и северните склонове на планината Славянка.

Релефът е типично планински.

Надморската височина е в широк диапазон от 147 до 2100 м при връх Ореляк.

Цялата територия на стопанството попада във водосбора на река Пиринска Бистрица.

Общата площ на държавните горски територии е 28 005 ха, като 96% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 63%.

Преобладават широколистните гори от бук и зимен дъб.

От иглолистните най-разпространени са белият и черният бор, смърчът и елата.

По високите части се появява бялата мура, а в Славянка – балканският субендемит черна мура, балканският ендемит Борисова ела и интересната форма на черния бор – петродан.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 23 524 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Златолистки поток“ с площ 20 дка и „Нушков чарк“ – 20 дка.

В ТП „ДГС Катунци“ са обособени 8 държавни Slavyanka Mountain дивечовъдни участъка: „Кукленска чешма“, „Кози дол“, „Студената вода“, „Пещерата“, „Говедарника – езерото“, „Блатата“, „Бялата река“ и „Бельовска река – Църквище“ с обща площ 16 063 ха.

Представители на фауната са сърната, дивата свиня, заекът, кафявата мечка, вълкът, чакалът, лисицата и дивата котка.

При птиците най-често срещани са глухарът, гривякът, гургулицата, полската яребица, кекликът и пъдпъдъкът.

Сред горите на ТП „ДГС Катунци“ се намират хижите „Малина“ и „Извора“, както и ваканционно селище „Бяла река“, в които има добри условия за отдих, а и са отправни точки за преходи към съседните защитени територии.

На север стопанството граничи с Национален парк „Пирин“.

В южната част се намира резерватът „Али ботуш“ и буферната му зона в защитената местност Славянка, създадени с цел опазването на вековни гори от черна мура. 

На територията на ДГС „Катунци“ е лобното място на революционера Яне Сандански, убит на 22 април 1915 г. в местността Блатата (с. Пирин), където днес се издига скромен паметник.

В близост до с. Златолист се намира манастирският комплекс „Св. Георги“.

Едноименният храм е изграден през 1857 г., а през 90-те години на ХХ в. е реставриран.

Тук е живяла ясновидката и лечителка Преподобна Стойна (1883–1933).

Дворът на манастира, обграден с масивен зид, е приютил гроба на пророчицата.

В комплекса се извисява огромен чинар на възраст около 1300 години, висок приблизително 30 м и с обиколка на дънера 6 м.  

Адрес: с. Катунци 2830, Област Благоевград

тел.: 07438 / 21 31

dgskatunci@abv.bg

https://dgs-katuntsi.uzdp.bg

Галерия